รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG60X0005
ชื่อโครงการ : ระบบสนับสนุนผู้สูงอายุแบบบูรณาการ: การมีส่วนร่วมของภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม
 
หัวหน้าโครงการ : ธีรนงค์ สกุลศรี
ทีมวิจัย :
ธีรนงค์ สกุลศรี
หัวหน้าโครงการ
จารุปภา วะสี
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิดาภา พ้นชั่ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ก.ย. 2560
วัตถุประสงค์ :

1. เพื่อศึกษาภาพรวมของระบบสนับสนุนครัวเรือนผู้สูงอายุ ทั้งจากภาครัฐ เอ็นจีโอ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคม

2. เพื่อศึกษาแนวทางพัฒนาระบบสนับสนุนผู้สูงอายุแบบบูรณาการโดยการสร้างแรงจูงใจให้ภาคเอกชนและกิจการเพื่อสังคมเข้ามามีส่วนร่วมในการจัดบริการการดูแล

สถิติการเปิดชม : 1,148 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการ การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร (SRI9) (7 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 197 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400