รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110002
ชื่อโครงการ : มาตรการชดเชยเพื่อการฟื้นฟูบูรณะหลังภัยพิบัติในระดับท้องถิ่น: บทเรียน – เรียนรู้จากประเทศญี่ปุ่น (กรณีศึกษาจังหวัดคุมะโมะโตะและจังหวัดเชียงราย)
 
หัวหน้าโครงการ : วรรณวลี อินทร์ปิ่น
ทีมวิจัย :
วรรณวลี อินทร์ปิ่น
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ย. 2560
วัตถุประสงค์ : 1 เพื่อศึกษาความมีประสิทธิภาพของมาตรการในการชดเชยเพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเขตจังหวัดคุมะโมะโตะ

2 เพื่อเสนอผลการศึกษาเรื่องมาตรการในการชดเชยเพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในเขตจังหวัดคุมะโมะโตะต่อรัฐบาลไทยหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยนำผลการศึกษาที่ได้มาเปรียบเทียบกับกรณีของประเทศไทย แล้วจึงหาบทสรุปอันจะนำมาซึ่งการพิจารณาปรับปรุงมาตรการในการชดเชยเพื่อการฟื้นฟูผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวในประเทศไทยให้มีประสิทธิภาพและมีความยืดหยุ่นเหมาะกับสภาพการณ์ยิ่งขึ้น

สถิติการเปิดชม : 507 ครั้ง
ชุดโครงการ : Japan Watch (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 35 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400