รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110025
ชื่อโครงการ : โครงสร้างและนโยบายประชากรของประเทศสิงคโปร์ในมุมมองของการพัฒนาประเทศไทยในประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
  Singapore’s Population Structure and Policies for Thailand’s Development in ASEAN Economic Community
หัวหน้าโครงการ : จงจิตต์ ฤทธิรงค์
ทีมวิจัย :
จงจิตต์ ฤทธิรงค์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 30 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1เพื่อศึกษาโครงสร้างประชากรของประเทศสิงคโปร์ระหว่าง พ.ศ. 2503-2559 (ค.ศ.1960-2016) จำแนกตามลักษณะประชากร (Citizen, Permanent resident, Non-resident) ชาติพันธุ์ ศาสนา และภาษาพูด และแนวโน้มโครงสร้างประชากรในอนาคต เปรียบเทียบกับประเทศไทย

2เพื่อศึกษาความสำเร็จ/ล้มเหลว/การบริหารจัดการของนโยบายประชากรทางด้านการเจริญพันธุ์ การย้ายถิ่นไร้ทักษะ และมีทักษะ (unskilled foreign policy and foreign talent policy) และการสูงอายุ (การทำงาน และการดูแล) ของประเทศสิงคโปร์ที่มีหลากหลายเชื้อชาติและวัฒนธรรม ระหว่าง พ.ศ. 2503-2559 (ค.ศ. 1960-2016) ที่ส่งผลต่อการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมของประเทศ

สถิติการเปิดชม : 888 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 69 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400