รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110034
ชื่อโครงการ : การพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมจากการเปิดเสรีการค้าบริการภายใต้ประชาคมอาเซียน
 
หัวหน้าโครงการ : อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์
ทีมวิจัย :
อัธยานันท์ จิตรโรจนรักษ์
หัวหน้าโครงการ
บัญชา บูรณสิงห์
นักวิจัยร่วมโครงการ
มณฑล จันทร์แจ่มใส
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัฑรา สืบศิริ
นักวิจัยร่วมโครงการ
พงศ์ศักดิ์ วัฒนสินธุ์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 25 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสภาวการณ์ในปัจจุบันที่มีผลต่อการเจรจาของกลุ่มประเทศอาเซียนด้านการศึกษาสถาปัตยกรรม

2. เพื่อเปรียบเทียบระบบการศึกษาด้านสถาปัตยกรรมของประเทศในกลุ่มอาเซียน

3. เพื่อรวบรวมแนวทางและข้อเสนอแนะในการพัฒนาการศึกษาด้านวิชาชีพสถาปัตยกรรมของประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 810 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 40 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400