รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110036
ชื่อโครงการ : การสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยเพื่อส่งเสริมพฤฒิพลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัย กรณีศึกษาประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมา เวียดนาม และไทย
 
หัวหน้าโครงการ : ศริยามน ติรพัฒน์
ทีมวิจัย :
ศริยามน ติรพัฒน์
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 25 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสำรวจสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยในประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย

2. เพื่อศึกษาความสัมพันธ์ระหว่างสิ่งแวดล้อมที่เอื้ออาทรต่อผู้สูงวัยและพฤฒิพลังและคุณภาพชีวิตของผู้สูงวัยในประเทศญี่ปุ่น มาเลเซีย เมียนมาร์ เวียดนาม และไทย

สถิติการเปิดชม : 809 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 83 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400