รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110061
ชื่อโครงการ : การศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือในธุรกิจอาหารฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซีย
 
หัวหน้าโครงการ : สุพรรณี เขียวชอุ่ม
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและประเมินผลความร่วมมือทางธุรกิจอาหารฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซียที่ได้เกิดขึ้นแล้ว

2. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการสร้างความร่วมมือทางธุรกิจอาหารฮาลาลระหว่างไทยและมาเลเซีย

สถิติการเปิดชม : 643 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 51 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400