รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6110067
ชื่อโครงการ : ประชากรเด็กข้ามชาติ: การเลี้ยงดู การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา ในพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อำเภอแม่สอด จังหวัดตาก
 
หัวหน้าโครงการ : เฉลิมพล แจ่มจันทร์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาแบบแผนการเลี้ยงดู การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษาของประชากรเด็กข้ามชาติ (0-14 ปี) ในครอบครัวแรงงานข้ามชาติ พื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดน อําเภอแม่สอด จังหวัดตาก

2. เพื่อประเมินแนวโน้มและผลกระทบจากการพัฒนาพื้นที่เป็นเขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนของอําเภอแม่สอด จังหวัดตาก ที่มีต่อสถานการณ์ประชากรเด็กข้ามชาติในพื้นที่ โดยเฉพาะในด้านจํานวน แบบแผนการเลี้ยงดู การเข้าถึงบริการสุขภาพและการศึกษา

3. เพื่อให้ข้อเสนอแนะที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาและจัดการพื้นที่เขตเศรษฐกิจพิเศษชายแดนที่คํานึงถึงสิทธิและการคุ้มครองประชากรเด็กข้ามชาติอย่างเหมาะสม

สถิติการเปิดชม : 924 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 81 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400