รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120017
ชื่อโครงการ : ระบบน้ำหยดและการให้ปุ๋ยทางระบบน้ำสำหรับการจัดการแบบแม่นยำต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลัก
  Drip Irrigation and Fertigation Systems for Precision Management of Oil Palm Main–Nursery Seedling.
หัวหน้าโครงการ : จักรัตน์ อโณทัย
ทีมวิจัย :
จักรัตน์ อโณทัย
หัวหน้าโครงการ
ธนัญชนก ไชยรินทร์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประกิจ ทองคำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธีระ เอกสมทราเมษฐ์
ที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเปรียบเทียบการเจริญเติบโต และประสิทธิภาพการใช้ปุ๋ยของต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลักในระบบน้ำหยดและการให้ปุ๋ยทางน้ำอย่างแม่นยำกับระบบการจัดการของเกษตรกร

2. เพื่อประเมินต้นทุน และผลตอบแทนทางเศรษฐกิจของระบบการจัดการต้นกล้าปาล์มน้ำมันระยะอนุบาลหลักแบบแม่นยำและของเกษตรกร

สถิติการเปิดชม : 640 ครั้ง
ชุดโครงการ : เกษตรแม่นยำ (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 77 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400