รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120019
ชื่อโครงการ : การพัฒนาและประยุกต์ระบบเซ็นเซอร์ทางเคมีสำหรับเกษตรแม่นยำ: จากข้อมูลเชิงจุดสู่ข้อมูลเชิงพื้นที่
  Development and Application of Chemical Sensor Systems for Precision Agriculture (CSS-PASS): From Spot to Spatial Data.
หัวหน้าโครงการ : เกตุ กรุดพันธ์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (9 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เกตุ กรุดพันธ์
หัวหน้าโครงการ
สิทธิชัย ลอดแก้ว
นักวิจัยร่วมโครงการ
วศิน วงค์วิไล
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทัพไท หน่อสุวรรณ
นักวิจัยร่วมโครงการ
เฉลิมพงษ์ แสนจุ้ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.พ. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. พัฒนาและผลิตเซ็นเซอร์ทางเคมี CSS-PASS เพื่อการตรวจวัดธาตุอาหาร “from spot to spatial” โดยพัฒนาการเตรียมตัวอย่างที่เหมาะสม และพัฒนาสภาพไวของการวิเคราะห์ที่สูงขึ้น ตลอดจนมีกระบวนการใช้งานที่เป็นมิตรกับผู้ใช้มากขึ้นรวมไปถึงการเชื่อมโยงกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสมัยใหม่นำไปสู่การบูรณาการระหว่างเกษตรกรและผู้เชี่ยวชาญเพื่อการจัดการและการวางแผนการเพาะปลูกได้อย่างมีประสิทธิภาพ

2. ประยุกต์ CSS-PASS ในการศึกษาการบริหารจัดการคุณภาพดิน, ปุ๋ยและน้ำอย่างแม่นยำในกระบวนการเพาะปลูกส้ม เป็นการยกระดับการเพาะปลูกส้มที่มีประสิทธิภาพและนำไปสู่การแก้ปัญหาสวนส้ม เพื่อนำไปสู่ PA-Healthy Tangerine Farm โดยงานวิจัยนี้เป็นส่วนสำคัญสำหรับการสนับสนุนโครงการเพาะกล้าส้มคุณภาพและ โครงการการจัดการโรคต้นโทรมของส้มอย่างแม่นยำและยั่งยืนในจังหวัดเชียงใหม่

3. ประยุกต์ CSS-PASS เพื่อตรวจวัดธาตุอาหารพืชในดินแบบ spot to spatial สำหรับจัดการธาตุอาหารพืชแบบแม่นยำ ด้วยจัดการคุณภาพดิน ปุ๋ยและน้ำอย่างมีประสิทธิภาพ รวมถึงการประยุกต์ใช้วิธีทางชีวภาพในกระบวนการเพาะปลูก เพื่อการผลิตพืชเศรษฐกิจทางเลือกตามความต้องการของผู้ซื้อ เช่น ข้าวก่ำและข้าวโพดสีม่วงที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง นอกจากนี้จะส่งผลให้เกิดการยกระดับรายได้ครัวเรือนเกษตร

4. ประเมินศักยภาพและความพร้อมของเกษตรกร (สวนส้มใน จ.เชียงใหม่ และพืชไร่ (ข้าวก่ำและข้าวโพดสีม่วงใน จ.พะเยา) ในการปรับใช้ (CSS-PASS) สำหรับเกษตรแม่นยำในการบันทึกและการใช้ข้อมูลเพื่อยกระดับการผลิต

สถิติการเปิดชม : 1,126 ครั้ง
ชุดโครงการ : เกษตรแม่นยำ (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 123 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400