รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6120029
ชื่อโครงการ : การประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสและติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอและไวรัสตับอักเสบอีในหอยนางรมดิบจากอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
  Risk assessment of hepatitis A virus and hepatitis E virus exposure and infection in raw oyster from Baan Don Bay
หัวหน้าโครงการ : จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
ทีมวิจัย :
จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์
หัวหน้าโครงการ
ชลธิชา กาวิดำ
นักวิจัยร่วมโครงการ
ลัดดาวัลย์ เทียมสิงห์
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิวัฎ ธวัชสิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
เกรียงศักดิ์ ฤชุศาศวัต
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมชาย แสงกิจพร
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเฝ้าระวังระดับการปนเปื้อนไวรัสตับอักเสบเอและอีในหอยนางรมดิบ

2. เพื่อวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการสัมผัสไวรัสตับอักเสบเอและอีจากการบริโภคหอยนางรมดิบ

3. เพื่อวิเคราะห์ความน่าจะเป็นในการเจ็บป่วยไวรัสตับอักเสบเอและอีจากการบริโภคหอยนางรมดิบ

4. เพื่อประเมินความเสี่ยงไวรัสตับอักเสบเอและอีจากการบริโภคหอยนางรมดิบ
สถิติการเปิดชม : 451 ครั้ง
ชุดโครงการ : Food Safety (3 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 6 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400