ชุดโครงการ : Food Safety
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : Food Safety ทั้งหมด 3 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การพัฒนาแถบทดสอบแบบไหลในแนวระนาบสำหรับตรวจคัดกรองสารเคลนบูเทอรอล ซัลบูทามอลและซิลพาเทอรอลในปัสสาวะสุกร
กิตตินันท์ โกมลภิส2562
PDF Icon
การประเมินความพร้อมในการเป็นแหล่งผลิตปลาสลิดแบบครบวงจรในจังหวัดสุพรรณบุรี
แสงเทียน อัจจิมางกูร2562
PDF Icon
การประเมินความเสี่ยงต่อการสัมผัสและติดเชื้อไวรัสตับอักเสบเอและไวรัสตับอักเสบอีในหอยนางรมดิบจากอ่าวบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี
จักรกริศน์ เนื่องจำนงค์2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :Food Safety ทั้งหมด 3  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400