รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6130007
ชื่อโครงการ : โครงการพัฒนาระบบประเมินภาพรวมสถานะเมืองยั่งยืน กรณีศึกษาเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบลในเขตปริมณฑลอย่างสหวิทยาการ
  Sustainable City Profile: A Multidiscipline Case Study of Municipalities in Bangkok’s Vicinity
หัวหน้าโครงการ : วิริยะ เตชะรุ่งโรจน์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 25 พ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อสร้างระบบประเมินภาพรวมสถานะเมืองยั่งยืน (Sustainable Ciity Profile) ผ่านการศึกษาเมืองต่างๆ ในระดับเทศบาลนคร เทศบาลเมือง และเทศบาลตำบลในเขตปริมณฑลผ่านมิติผู้อยู่อาศัย (Resident’s Dimension) มิติผู้บริหารเมือง (Administrator’s Dimension) และมิติข้อเท็จจริงทางกายภาพ (Physical Reality) เพื่อให้เทศบาลและหน่วยราชการในเมืองใหญ่ สามารถนำระบบประเมินภาพรวมสถานะเมืองยั่งยืนนี้ ไปประเมินระดับความยั่งยืนของเมืองอย่างบูรณาการ

2. เพื่อวิเคราะห์ความพร้อมและช่องว่างของข้อมูลในการพัฒนา city profile และรูปแบบการนำเสนอที่เหมาะสมในการนำไปใช้เพื่อพัฒนาเมืองให้ยั่งยืน

3. เพื่อพัฒนาข้อเสนอแนะเชิงนโยบายและแนวทางการนำ city profile ไปใช้สนับสนุนการวางแผนพัฒนาเมืองไปสู่ความยั่งยืน
สถิติการเปิดชม : 817 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการเมืองยั่งยืน (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 52 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400