รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6130016
ชื่อโครงการ : การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ แอปพลิเคชันมือถือและเทคโนโลยีอวกาศ กับระบบประกันภัยพืชผลของประเทศไทย
  Feasibility study on application of mobile application and space technology to crop insurance system in Thailand
หัวหน้าโครงการ : ปรีสาร รักวาทิน
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 22 ส.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.เพื่อสร้างฐานข้อมูล Big Data ภาคเกษตรที่เชื่อมโยงข้อมูลเชิงพื้นที่ เข้ากับข้อมูลประวัติการเพาะปลูก การตลาด และการใช้บริการทางการเงิน ในระดับแปลงเกษตรกร และกลุ่มเกษตรกรทั่วประเทศ

2.เพื่อพัฒนา Mobile application เพื่อเป็นแพล็ตฟอร์มในการเก็บข้อมูลรายแปลงรายเดือนอย่างต่อเนื่อง และในการส่งเสริมการใช้ข้อมูลและเทคโนโลยีอย่างมีส่วนร่วมของเกษตรทั่วประเทศ

3.เพื่อนำข้อมูลทั้งหมดไปพัฒนาวิธีการประเมินความเสียหายของพืชผลและรายได้ของเกษตรกร พัฒนาการทำ credit scoring

สถิติการเปิดชม : 563 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานวิจัยสำหรับการเงินเพื่อการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ (1 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 17 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400