ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานวิจัยสำหรับการเงินเพื่อการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ศูนย์ประสานงานวิจัยสำหรับการเงินเพื่อการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งหมด 1 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
การศึกษาความเป็นไปได้ในการประยุกต์ใช้ แอปพลิเคชันมือถือและเทคโนโลยีอวกาศ กับระบบประกันภัยพืชผลของประเทศไทย
ปรีสาร รักวาทิน2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ศูนย์ประสานงานวิจัยสำหรับการเงินเพื่อการปรับตัวรับมือกับการเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศ ทั้งหมด 1  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400