รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6140035
ชื่อโครงการ : สังเคราะห์งานวิจัยที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
ทีมวิจัย :
อรัญญา ตุ้ยคำภีร์
หัวหน้าโครงการ
ศิริพร สัจจานันท์
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิรภัทร รวีภัทรกุล
นักวิจัยร่วมโครงการ
สมพร โกมารทัต
นักวิจัยร่วมโครงการ
พนิตา เสือวรรณศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
นิปัทม์ พิชญโยธิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 17 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อรวบรวม คัดเลือกและจัดประเภทงานวิจัยที่เกี่ยวกับเด็กและเยาวชนในประเทศไทย

2. เพื่อวิเคราะห์และสังเคราะห์ผลการวิจัยและข้อเสนอแนะของงานวิจัยที่เกี่ยวกับการส่งเสริมพัฒนาในเด็กและเยาวชนในประเทศไทยที่ครอบคลุมประเด็น การใช้ชีวิตอย่างอยู่รอดปลอดภัย การพัฒนาตามช่วงวัย การปกป้องคุ้มครอง และการมีส่วนร่วมในกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง อย่างเหมาะสมของเด็กและเยาวชน

3. เพื่อวิเคราะห์ช่องว่างการวิจัย (Research Gap) ช่องว่างทางนโยบาย (Policy Gap) และข้อเสนอแนะสำหรับ การวิจัยเพื่อการส่งเสริมพัฒนาเด็กและเยาวชนในประเทศไทย ในประเด็น การใช้ชีวิตอย่างอยู่รอดปลอดภัย การพัฒนาตามช่วงวัย การปกป้องคุ้มครอง และการมีส่วนร่วมในกิจต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับตนเอง อย่างเหมาะสมต่อไป

สถิติการเปิดชม : 575 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 29 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400