รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6140039
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและพัฒนาตัวบ่งชี้ด้านการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็กและเยาวชนเพื่อการขับเคลื่อนงานพัฒนาเด็กและเยาวชน
 
หัวหน้าโครงการ : พุฒิพัฒน์ ลีลาวัฒนะกุล
ทีมวิจัย :
พุฒิพัฒน์ ลีลาวัฒนะกุล
หัวหน้าโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 17 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาตัวบ่งชี้การคุ้มครองทางสังคมด้านเด็ก และเยาวชนขององค์กรระหว่างประเทศที่ดูแลงานด้านเด็กและเยาวชน ประเทศที่เป็นต้นแบบในการคุ้มครองเด็ก และเยาวชน และจากหน่วยงานต่างๆ ในประเทศไทย

2) เพื่อศึกษาระบบข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับเด็กเยาวชนที่มีอยู่ในประเทศไทยเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้ที่เกี่ยวกับการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็ก และเยาวชน

3) เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเพื่อพัฒนาตัวบ่งชี้เพื่อส่งเสริมการทำงานเชิงระบบด้านการคุ้มครองทางสังคมด้านเด็ก และเยาวชน และแผนพัฒนาเด็กและเยาวชนในมิติต่างๆ

สถิติการเปิดชม : 539 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 12 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400