รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6140048
ชื่อโครงการ : พัฒนาระบบสนับสนุนและเสริมสร้างศักยภาพเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม
 
หัวหน้าโครงการ : ธรรณพร คชรัตน์ สบายใจ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 มิ.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : ๑. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐานของ ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนหญิงบ้านปรานี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนชายบ้านมุทิตา ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๑ จังหวัดระยอง ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนเขต ๒ จังหวัดราชบุรี ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชน เขต ๘ จังหวัดสุราษฎร์ธานี แบบมีส่วนร่วม

๒. เพื่อวิเคราะห์ความต้องการในการจัดระบบสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมบนพื้นฐานแบบมีส่วนร่วมของผู้ที่เกี่ยวข้อง

๓. เพื่อออกแบบและกำหนดแนวทางดำเนินการระบบสนับสนุนและพัฒนาศักยภาพของเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมแบบมีส่วนร่วม รวมทั้งนำผลการวิจัยที่ได้ไปขับเคลื่อนการสนับสนุนและพัฒนาเด็กและเยาวชนดังกล่าวกับองค์กร หน่วยงาน สถาบัน และบุคคลที่เกี่ยวข้อง

สถิติการเปิดชม : 219 ครั้ง
ชุดโครงการ : การสร้างความคุ้มครองทางสังคมในกลุ่มเด็กและเยาวชน (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 18 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400