รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61D0001
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเมมเบรนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพเป็นไบโอมีเทน
  Development of membrane for biogas upgrading to biomethane
หัวหน้าโครงการ : อาทิตย์ อัศวสุขี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
อาทิตย์ อัศวสุขี
หัวหน้าโครงการ
ชลลดา ฤตวิรุฬห์
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุภารัตน์ รักชลธี
นักวิจัยร่วมโครงการ
จิตติวัฒน์ นิธิกาญจนธาร
นักวิจัยร่วมโครงการ
ตะวัน สุขน้อย
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาเทคโนโลยีการขึ้นรูปเมมเบรน

2. เพื่อเข้าใจคุณลักษณะ และสมบัติของเมมเบรนที่เหมาะสำหรับการแยกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์ออกจากแก๊สมีเทน

3. เพื่อหาสภาวะที่เหมาะสมในการแยกแก๊สคาร์บอนไดออกไซด์เพื่อผลิตไบโอมีเทนคุณภาพสูง

สถิติการเปิดชม : 1,300 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (31 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 124 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400