ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว.
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. ทั้งหมด 31 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
โครงการนำร่องการใช้ประโยชน์พื้นที่ใต้แผงเซลล์แสงอาทิตย์
พิลาณี ไวถนอมสัตย์2562
PDF Icon
โครงการศึกษาและประเมินการให้บริการขนส่งทางเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
ภูรี สิรสุนทร2562
PDF Icon
การพัฒนาเมมเบรนเพื่อการปรับปรุงคุณภาพแก๊สชีวภาพเป็นไบโอมีเทน
อาทิตย์ อัศวสุขี2561
PDF Icon
ทบทวนสถานภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอลสำหรับระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า
อดิศร ลีลาสันติธรรม2561
PDF Icon
การส่งพลังงานแบบไร้สายสำหรับการประจุพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า (ระยะที่ 1)
ทวีศักดิ์ สมานชื่น2561
PDF Icon
การศึกษาติดตามผลกระทบของฝุ่นต่อสรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
ธีรยุทธ์ เจนวิทยา2561
PDF Icon
การพัฒนาเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบสามเฟสโดยไม่รบกวนการทำงานแบบพกพา
กีรติ ชยะกุลคีรี2561
PDF Icon
การพัฒนานวัตกรรมวัสดุปลูกจากลีโอนาร์ไดต์และดินแดง
สุชนมา สุขรักษาวงศ์2561
PDF Icon
การพัฒนาแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (พีจีพีอาร์) จากแบคทีเรียที่แยกได้จากลีโอนาร์ไดต์เพื่อเป็นปุ๋ยชีวภาพ
จันทร์เพ็ญ ประกำแหง2561
PDF Icon
โครงการศึกษาและส่งเสริมอุตสาหกรรมผลิตอุปกรณ์นำความร้อนทิ้งกลับมาใช้
อภิชิต เทอดโยธิน2560
PDF Icon
โครงการประเมินมาตรการส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้าต่อการยอมรับของผู้บริโภคและประสิทธิภาพการใช้พลังงานในภาคขนส่ง
ภูรี สิรสุนทร2560
PDF Icon
การศึกษาสถานภาพและอุปสรรคในการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาไฟฟ้าในชุมชนรอบโรงไฟฟ้าจะนะ
นฤมล พฤกษา2559
PDF Icon
การศึกษาโซ่คุณค่าของกังหันลมผลิตไฟฟ้าเพื่อค้นหาส่วนที่สามารถ ผลิตได้ในประเทศอย่างคุ้มค่า
บัลลังก์ เนียมมณี2559
PDF Icon
การศึกษาแนวทางการทำความสะอาดแผงเซลล์แสงอาทิตย์เพื่อรักษาประสิทธิภาพการผลิตไฟฟ้า
ธีรยุทธ์ เจนวิทยา2559
PDF Icon
การกำจัดไฮโดรเจนซัลไฟด์จากแก๊สชีวภาพด้วยตัวดูดซับลีโอนาร์ไดต์และดินแดง
อาทิตย์ อัศวสุขี2559
PDF Icon
การจัดการแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่หมดความคุ้มค่าในการผลิตไฟฟ้า
พิชญ รัชฏาวงศ์ 2558
PDF Icon
โครงการศึกษาเพื่อจัดทำร่างโครงสร้างองค์กร และศึกษาแนวทางการจัดทำแนวปฏิบัติที่ดีในการใช้ถ่านหิน ในประเทศไทยอย่างยั่งยืน
บุญรอด สัจจกุลนุกิจ2558
PDF Icon
การรวบรวมข้อมูลการปลูกไม้โตเร็วสำหรับจัดทำแผนที่นำทางงานวิจัยการปลูกไม้โตเร็วเพื่อพลังงาน
มะลิวัลย์ หฤทัยธนาสันติ์2558
PDF Icon
การวิจัยและพัฒนาเทคโนโลยีเพื่อเพิ่มผลผลิตและคุณภาพชีวมวลของหญ้าเนเปียร์เชิงพื้นที่เพื่อผลิตพลังงานไฟฟ้า
นรุณ วรามิตร2557
PDF Icon
การวิจัยและพัฒนาและการศึกษาเปรียบเทียบระบบหมุนเวียนและระบายอากาศประสิทธิภาพพลังงานสูงเพื่อสร้างคุณภาพอากาศและสภาพสบายเชิงอุณหภาพภายในอาคาร
สุรพงศ์ จิระรัตนานนท์2557
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. ทั้งหมด 31  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 2
 หน้าถัดไป> 
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400