รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61D0005
ชื่อโครงการ : ทบทวนสถานภาพการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอลสำหรับระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้า
  Status Review of the Applications of Blockchain Technology and Cyptocurrency to Electricity Utility Systems
หัวหน้าโครงการ : อดิศร ลีลาสันติธรรม
ทีมวิจัย :
อดิศร ลีลาสันติธรรม
หัวหน้าโครงการ
สุภาภรณ์ เกียรติสิน
นักวิจัยร่วมโครงการ
สุเมธ เนติลัดดานนท์
นักวิจัยที่ปรึกษา
ทวีศักดิ์ สมานชื่น
นักวิจัยที่ปรึกษา
พรรณฤมล เต็มดี
นักวิจัยที่ปรึกษา
ปิยสวัสดิ์ นวรัตน์ ณ อยุธยา
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 1 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อทบทวนสถานภาพและแนวโน้มการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอลในต่างประเทศและภายในประเทศ

2. เพื่อวิเคราะห์เบื้องต้นของสถานภาพปัจจุบันของระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าภายในประเทศ

3. เพื่อเสนอรูปแบบโมเดลกระบวนการทางธุรกิจเพื่อการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอลสำหรับระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าภายในประเทศ

4. เพื่อเสนอแผนงานเบื้องต้นการนำเทคโนโลยีบล็อกเชนและสกุลเงินดิจิตอลมาใช้กับระบบสาธารณูปโภคไฟฟ้าภายในประเทศในรูปแบบแผนระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว

สถิติการเปิดชม : 782 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (31 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 39 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400