รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61D0008
ชื่อโครงการ : การศึกษาติดตามผลกระทบของฝุ่นต่อสรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
  A Study on the Impact of Dust on the Performance of a Solar Power System in Thailand
หัวหน้าโครงการ : ธีรยุทธ์ เจนวิทยา : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 10 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : เพื่อพัฒนาองค์ความรู้ในการจัดการฝุ่นที่เกาะบนแผงเซลล์แสงอาทิตย์ที่ติดตั้งในพื้นที่ภูมิอากาศร้อนชื้น และเพื่อศึกษาติดตามผลกระทบของฝุ่นต่อสมรรถนะระบบผลิตไฟฟ้าพลังงานแสงอาทิตย์ของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง
สถิติการเปิดชม : 667 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (31 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 33 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400