รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61D0010
ชื่อโครงการ : การพัฒนาแบคทีเรียส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช (พีจีพีอาร์) จากแบคทีเรียที่แยกได้จากลีโอนาร์ไดต์เพื่อเป็นปุ๋ยชีวภาพ
  Development of Plant Growth Promoting Rhizobacteria (PGPR) isolated from leonardite as biofertilizer
หัวหน้าโครงการ : จันทร์เพ็ญ ประกำแหง
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 12 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อแยกเชื้อพีจีพีอาร์จากลีโอนาร์ไดต์ และทดสอบกิจกรรมการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืช

2. เพื่อคัดเลือกพีจีพีอาร์ที่มีประสิทธิภาพในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชโดยเปรียบเทียบกับพีจีพีอาร์ที่มีขายในท้องตลาด

3. เพื่อทดสอบประสิทธิภาพของพีจีพีอาร์ในการส่งเสริมการเจริญเติบโตของพืชชนิดต่างๆ และความเป็นไปได้ในการฟื้นฟูสภาพดินบริเวณเหมืองเพื่อให้เป็นพื้นที่เพาะปลูกพืชได้อีก

4. เพื่อหาความเป็นไปได้ในการพัฒนาหัวเชื้อพีจีพีอาร์เป็นปุ๋ยชีวภาพ

สถิติการเปิดชม : 302 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (31 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400