รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61D0011
ชื่อโครงการ : การพัฒนานวัตกรรมวัสดุปลูกจากลีโอนาร์ไดต์และดินแดง
  Development of innovative growing media from leonardite and red clay
หัวหน้าโครงการ : สุชนมา สุขรักษาวงศ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 12 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อเพิ่มมูลค่าของลีโอนาร์ไดต์และดินแดงจากการพัฒนาเป็นนวัตกรรมวัสดุปลูก

2. เพื่อศึกษาสมบัติของนวัตกรรมวัสดุปลูกที่ผลิตจากลีโอนาร์ไดต์และดินแดง

3. เพื่อศึกษาความเป็นไปได้ในการใช้เม็ดดินเผาเป็นวัสดุปลูกพืช

สถิติการเปิดชม : 235 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (31 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 5 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400