รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61D0012
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบสามเฟสโดยไม่รบกวนการทำงานแบบพกพา
  Development of Portable Non-Intrusive On-Service Three Phases Induction Motor Efficiency Tester
หัวหน้าโครงการ : กีรติ ชยะกุลคีรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 14 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อการพัฒนาเครื่องตรวจวัดประสิทธิภาพมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบสามเฟสโดยไม่รบกวนการทำงานแบบพกพา

2. เพื่อเผยแพร่วิธีการประเมินประสิทธิภาพของมอเตอร์เหนี่ยวนำแบบสามเฟสที่สภาวะการทำงานจริงให้เกิดการใช้ประโยชน์ในการอนุรักษ์พลังงานของมอเตอร์จากวิธีการคำนวณด้วยที่แม่นยำขึ้น และเผยแพร่ให้เกิดการใช้งานมอเตอร์อย่างอนุรักษ์พลังงาน

สถิติการเปิดชม : 664 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (31 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 22 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400