รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61D0013
ชื่อโครงการ : การส่งพลังงานแบบไร้สายสำหรับการประจุพลังงานยานยนต์ไฟฟ้า (ระยะที่ 1)
  Wireless Power Transfer for EV Charging (Phase 1)
หัวหน้าโครงการ : ทวีศักดิ์ สมานชื่น
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 14 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาวิจัยระบบประจุพลังงานยานยนต์ไฟฟ้าแบบไร้สายที่มีสิทธิภาพสูงด้วยเทคนิค IWPT CWPT และ HWPT (โครงการระยะที่ 1)
สถิติการเปิดชม : 756 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (31 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 34 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400