รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61H0006
ชื่อโครงการ : ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยภาษาฝรั่งเศส ที่มีต่อศักยภาพในการคิดของเยาวชน ในเขตการศึกษาภาคใต้ตอนบน
  Effects of Using Analytical Thinking Skills French Activities Package on Thinking Ability in Adolescents of Northern - South Region
หัวหน้าโครงการ : กุสุมาลย์ แก้วอุดม
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาข้อมูลพื้นฐาน สภาพ ในการสอนคิดแก่เยาวชนที่ใช้กิจกรรมทางภาษา 2. เพื่อสร้างและพัฒนารูปแบบ นวัตกรรมที่เป็นชุดกิจกรรมทางภาษาฝรั่งเศสระดับกลาง ที่สามารถก่อให้เกิดศักยภาพในการคิดวิเคราะห์ 3. เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ในการเรียนก่อนและหลังการใช้นวัตกรรมชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ ด้วยกิจกรรมภาษาฝรั่งเศสที่สร้างขึ้น 4. เพื่อศึกษาความสามารถทางการคิด ก่อนและหลังการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดด้วยภาษาฝรั่งเศส
สถิติการเปิดชม : 215 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการ มุ่งเป้าฯ มนุษยศาสตร์ (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400