ชุดโครงการ : ชุดโครงการ มุ่งเป้าฯ มนุษยศาสตร์
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม : ชุดโครงการ มุ่งเป้าฯ มนุษยศาสตร์ ทั้งหมด 6 รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
PDF Icon
นวัตกรรมโมบายแอพลิเคชันสำหรับการเรียนรู้ในบริบทเสมือนเพื่อส่งเสริมทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษสำหรับผู้เรียนอุดมศึกษาในศตวรรษที่ 21
จินตวีร์ คล้ายสังข์2561
PDF Icon
แนวทางการทำกลองยาวพื้นบ้านอีสานด้วยเทคนิคการประสานไม้เพื่อทดแทนการใช้ไม้ท่อน
สยาม จวงประโคน2561
PDF Icon
เชลล์ชวนชิม: นักชิมและการกินข้าวนอกบ้านกับประวัติศาสตร์สังคมกรุงเทพฯ (พ.ศ.2504 –2531)
ปิยชาติ สึงตี2561
PDF Icon
ผลการใช้ชุดกิจกรรมเสริมสร้างทักษะการคิดวิเคราะห์ด้วยภาษาฝรั่งเศส ที่มีต่อศักยภาพในการคิดของเยาวชน ในเขตการศึกษาภาคใต้ตอนบน
กุสุมาลย์ แก้วอุดม2561
PDF Icon
ครรภ์ของชาติ: การสร้างวินัยการเจริญพันธุ์และประวัติศาสตร์ว่าด้วยรัฐกับเพศวิถีของผู้หญิงในไทย
ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี2561
PDF Icon
สร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก สะท้อนศิลป์-ธรรม ผ่านวัสดุกระจกใช้แล้ว
อัศวิณีย์ หวานจริง2561
แสดงโครงการวิจัยในกลุ่ม :ชุดโครงการ มุ่งเป้าฯ มนุษยศาสตร์ ทั้งหมด 6  รายการ , แสดงหน้าละ 20 รายการ
หน้า : 1 / 1
Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400