รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61H0010
ชื่อโครงการ : สร้างสรรค์ศิลปกรรมกระจก สะท้อนศิลป์-ธรรม ผ่านวัสดุกระจกใช้แล้ว
  The Creation of a Glass Mosaic Art to Reflect Dharma by Recycled Glass
หัวหน้าโครงการ : อัศวิณีย์ หวานจริง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 2 ก.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เสริมสร้างองค์ความรู้ทางด้านมนุษยศาสตร์เกี่ยวกับศาสนาและศิลปะ ด้วยการสร้างสรรค์งานศิลปกรรมกระจก ชุด“ศิลป์-ธรรม” มีเนื้อหาเกี่ยวกับคำสอนทางพระศาสนา เป็นภาพปริศนาธรรมและปฏิจจสมุปบาท

2. เพื่อค้นคว้าและทดลอง วัสดุกระจกใช้แล้ว ให้สามารถนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่ได้ ด้วยวิธีทางวิทยาศาสตร์ แล้วนำมาสร้างสรรค์เป็นงานศิลปกรรมกระจก (ใช้กระจกรีไซด์เคิ้ล 60% ร่วมกับกระจกสี)

3. เพื่อได้องค์ความรู้ที่สามารถนำไปพัฒนาทางการศึกษา และพัฒนาต่อยอดการใช้ประโยชน์ หรือสร้างมูลค่าเพิ่มได้ต่อไปได้ โดยการจัดแสดงนิทรรศการและจัดอบรมให้ความรู้

สถิติการเปิดชม : 450 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการ มุ่งเป้าฯ มนุษยศาสตร์ (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 20 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400