รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61H0026
ชื่อโครงการ : ครรภ์ของชาติ: การสร้างวินัยการเจริญพันธุ์และประวัติศาสตร์ว่าด้วยรัฐกับเพศวิถีของผู้หญิงในไทย
  Wombs of the Nation: Disciplining Reproduction and the History of State and Women’s Sexuality in Thailand
หัวหน้าโครงการ : ปิ่นแก้ว เหลืองอร่ามศรี : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (5 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 ก.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาประวัติศาสตร์ความสัมพันธ์ระหว่างการก่อร่างสร้างชาติสมัยใหม่กับการเมืองของการเจริญพันธุ์ และการควบคุมเพศวิถีของเพศหญิง จากยุคของการเร่งรัดการเพิ่มประชากรในช่วงเริ่มต้นของรัฐพัฒนา จนถึงยุคการควบคุมประชากร และการส่งเสริมให้เพิ่มประชากรอีกครั้งในปัจจุบัน โดยวิเคราะห์ให้เห็นถึงตรรกะและการสร้างความหมายประเภทต่างๆของร่างกายผู้หญิง ในฐานะที่ครรภ์เศรษฐกิจ และมิติของการเมืองเพศวิถีที่สะท้อนผ่านบทบาท และความรู้ผลิตโดยการแพทย์สมัยใหม่ เทคโนโลยีทางการแพทย์ กลไกด้านสาธารณสุข และกลุ่มองค์กรต่างๆ ตลอดจนเงื่อนไขการเข้าสู่ภาวะการขาดภาวะความสมดุลทางประชากร ภายใต้นโยบายของรัฐไทย ทั้งนี้ โดยแบ่งช่วงเวลาทางประวัติศาสตร์ ออกเป็น 3 ยุคที่สำคัญคือ 1. ยุคการสร้างรัฐชาติสมัยใหม่และการเพิ่มประชากร (สมัยจอมพลป.พิบูลสงคราม - ต้นสมัยจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ พ.ศ.2481-ก่อนแผนพัฒน์ฉบับที่ 3 ในปี 2515) 2. ยุคการควบคุมและอัตราการเพิ่มประชากร (แผนพัฒน์ฉบับที่ 3-8) และ 3. ยุครักษาระดับอัตราเจริญพันธ์ให้คงที่ในอัตราทดแทน (แผนพัฒน์ฉบับที่ 9 ปี 2545-ปัจจุบัน)

2. เพื่อวิเคราะห์ให้เห็นถึงมิติการเมืองด้านศีลธรรม ที่แสดงออกผ่านการควบคุมการเจริญพันธุ์นอกกรอบคิดของร้ฐชาติสมัยใหม่ อันได้แก่ การยุติการตั้งครรภ์ด้วยการทำแท้ง ภายใต้กรอบคิดว่าด้วยครรภ์เชิงศีลธรรม และการตั้งครรภ์แทน หรือครรภ์เชิงพาณิชย์ และแสดงให้ถึงความย้อนแย้งในวิธีคิดว่าด้วยร่างกายและเพศวิถีของรัฐไทย

3. เพื่อเปิดเผยให้เห็นถึงมิติด้านประสบการณ์เชิงอัตวิสัยของผู้หญิงที่ได้เข้ามาเกี่ยวข้องกับการเมืองว่าด้วยการเจริญพันธุ์ และความหมายที่ผู้หญิงเหล่านี้มีต่อเทคโนโลยีการควบคุมประชากรของรัฐ การยุติการตั้งครรภ์ ตลอดจนการตั้งครรภ์แทน ทั้งในแง่ที่เป็นประสบการณ์โดยตรงที่เกิดกับร่างกายตนเอง และประสบการณ์การเคลื่อนไหวรณรงค์กลุ่มผู้หญิงในพื้นที่สาธารณะ โดยให้ความสำคัญกับมิติด้านอารมณ์ความรู้สึก การให้ความหมาย และการดำเนินชีวิตในครอบครัวและในสังคม และปฏิสัมพันธ์ระหว่างอำนาจของรัฐและกลไกต่างๆ กับการตีความและการเลือกนิยามประสบการณ์ในความหมายของผู้หญิง
สถิติการเปิดชม : 936 ครั้ง
ชุดโครงการ : ชุดโครงการ มุ่งเป้าฯ มนุษยศาสตร์ (6 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 106 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400