รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0061
ชื่อโครงการ : การพัฒนาอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทยอย่างยั่งยืนภายใต้การเปลี่ยนแปลงบริบททางเศรษฐกิจและสังคม
  Sustainable Development of Sugar and Sugarcane Industry under Economic and Social Change
หัวหน้าโครงการ : นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
ทีมวิจัย :
นิติพงษ์ ส่งศรีโรจน์
หัวหน้าโครงการ
เกสินี หมื่นไธสง
นักวิจัยร่วมโครงการ
เบญจมาภรณ์ สมบัติธีระ
นักวิจัยร่วมโครงการ
อุทิศ พงศ์จิรวัฒนา
นักวิจัยร่วมโครงการ
ศรัญญา รักสงฆ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
คมกริช วงศ์แข
นักวิจัยร่วมโครงการ
ณัฏฐ์ ธารเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสภาวะความผันผวนและพยากรณ์ราคาอ้อย ราคาน้ำตาลส่งออก FOB และ ราคาน้ำตาลในตลาดโลก

2. เพื่อวิเคราะห์หาค่าความสัมพันธ์ของราคาน้ำตาล FOB และ ราคาน้ำตาลในตลาดโลก

3. เพื่อศึกษาฟังค์ชันการตอบสนองของอุปทานการผลิตอ้อยต่อการเปลี่ยนแปลงของราคา และปัจจัยอื่นที่เกี่ยวข้อง

4. ศึกษาโครงสร้าง และกลไกการกำหนดราคาในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลของประเทศไทย

5. วิเคราะห์ผลกระทบของการลอยตัวราคาน้ำตาลและการเก็บภาษีต่ออุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทย

6. วิเคราะห์ความคุ้มค่าของมาตรการเก็บภาษีเครื่องดื่มที่ให้ความหวานจากน้ำตาลในประเทศไทย

7. เพื่อนำเสนอแผนกลยุทธ์ในการปรับตัวรองรับการลอยตัวของราคาอ้อยและน้ำตาลของภาครัฐและภาคเอกชนในอุตสาหกรรมอ้อยและน้ำตาลในประเทศไทย

สถิติการเปิดชม : 419 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 32 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400