รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0063
ชื่อโครงการ : การผลิตอ้อยอย่างยั่งยืนบนการเปลี่ยนแปลงของนโยบายและทรัพยากรสิ่งแวดล้อม
 
หัวหน้าโครงการ : จักรกฤษณ์ พจนศิลป์
ทีมวิจัย :
นภสม สินเพิ่มสุขสกุล
หัวหน้าโครงการย่อย
ธนาภรณ์ อธิปัญญากุล
หัวหน้าโครงการย่อย
กุลภา กุลดิลก
หัวหน้าโครงการย่อย
จักรกฤษณ์ พจนศิลป์
หัวหน้าโครงการ
อภิชาติ พงษ์ศรีหดุลชัย
นักวิจัยที่ปรึกษา
ศานิต เก้าเอี้ยน
นักวิจัยที่ปรึกษา
เอื้อ สิริจินดา
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2560
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาสภาพทั่วไปและต้นทุนและผลตอบแทนการผลิตอ้อยและพืชทางเลือกของเกษตรกรในพื้นที่ศึกษา

2. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของปัจจัยด้านนโยบายและสภาพแวดล้อมทางเศรษฐศาสตร์ต่อการผลิตอ้อย

3. เพื่อวิเคราะห์ผลกระทบของความแปรปรวนทางสภาพภูมิอากาศสถิติการเปิดชม : 287 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 104 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400