รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0068
ชื่อโครงการ : การสร้างมูลค่าเพิ่มของผลพลอยได้จากอ้อยโดยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ
 
หัวหน้าโครงการ : ประกิต สุขใย : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
กิติพงษ์ รัตนาภรณ์
หัวหน้าโครงการย่อย
มังกร โรจน์ประภากร
หัวหน้าโครงการย่อย
ประกิต สุขใย
หัวหน้าโครงการ
ภคมน จิตประเสริฐ
นักวิจัยร่วมโครงการ
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ศึกษาการนำชานอ้อยที่เป็นผลพลอยได้จากกระบวนการผลิตน้ำตาล นำไปแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าด้วยวิธีทางเทคโนโลยีชีวภาพ และศึกษากระบวนการทางเทคโนโลยีชีวภาพที่ใช้ผลิต

2. ศึกษาการใช้ประโยชน์จากชานอ้อยในการเป็นวัตถุดิบในการผลิตไมโครคริสตัลไลน์เซลลูโลส และแนวทางในการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรมอาหาร

3. ศึกษาการผลิตนาโนเซรัมสำหรับหน้าที่มีสารออกฤทธิ์เป็นสารประกอบฟีนอลและอนุภาคนาโนของลิกนินจากชานอ้อย และการประยุกต์ใช้ด้านเวชสำอาง

4. ศึกษากระบวนการสำหรับผลิตไซโลโอลิโกแซคคาไรด์จากชานอ้อยด้วยวิธีการทางเทคโนโลยีชีวภาพและศึกษากระบวนการเก็บเกี่ยวรวบรวมและทำบริสุทธิ์ของไซโลโอลิโกแซ็กคาไรด์

5. ศึกษาการเพิ่มประสิทธิภาพเอทานอลจากกากน้ำตาลด้วยยีสต์ โดยศึกษาผลของไอออนโลหะที่มีผลต่อประสิทธิภาพการหมักเอทานอลและศึกษาประสิทธิภาพการหมักเอทานอลจากกากน้ำตาลที่มีการปนเปื้อนของโลหะไอออน

สถิติการเปิดชม : 364 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 72 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400