รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0072
ชื่อโครงการ : การศึกษาการเจริญของรากที่สัมพันธ์กับความชื้นในดินร่วมกับวิธีการใส่ปุ๋ยแบบฝังกลบ และการออกแบบเครื่องฝังกลบปุ๋ยแบบติดตั้งท้ายรถแทรคเตอร์ขนาดเล็ก
 
หัวหน้าโครงการ : ธนัญกรณ์ ใจผ่อง
ทีมวิจัย :
ธนัญกรณ์ ใจผ่อง
หัวหน้าโครงการ
ทิตินัย เทียนแย้ม
นักวิจัยร่วมโครงการ
กิตติเดช โพธิ์นิยม
นักวิจัยร่วมโครงการ
เอนก สุขเจริญ
นักวิจัยร่วมโครงการ
Kenta Watanabe
นักวิจัยร่วมโครงการ
ประเทือง อุษาบริสุทธิ์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการเจริญของรากที่สัมพันธ์กับความชื้นในดินในแต่ละช่วงอายุ เพื่อเป็นข้อมูลในการปรับปรุงวิธีการใส่ปุ๋ยและพัฒนาเครื่องฝังกลบปุ๋ยให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

2. เพื่อศึกษาวิธีการวิธีฝังกลบปุ๋ยที่สัมพันธ์กับความชื้นในดินในแต่ละช่วงอายุที่ส่งเสริมต่อการเจริญเติบโตและผลผลิตอ้อย

3. เพื่อศึกษาออกแบบเครื่องฝังกลบปุ๋ยแบบติดตั้งท้ายรถแทรคเตอร์ขนาด 24 แรงม้า ให้เหมาะสมกับความลึกของรากอ้อย

4. เพื่อทดสอบและประเมินผลเครื่องฝังกลบปุ๋ยแบบติดตั้งท้ายรถแทรคเตอร์ขนาด 24 แรงม้า เพื่อใช้ในแปลงอ้อยขนาดเล็ก

สถิติการเปิดชม : 303 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400