รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0073
ชื่อโครงการ : การจัดการและการพัฒนาพันธุ์อ้อยน้ำตาล และอ้อยพลังงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอ้อยของประเทศไทย
 
หัวหน้าโครงการ : สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
เรวัติ เลิศฤทัยโยธิน
หัวหน้าโครงการย่อย
รวีวรรณ เชื้อกิตติศักดิ์
หัวหน้าโครงการย่อย
ประเสริฐ ฉัตรวชิระวงษ์
หัวหน้าโครงการย่อย
สราวุธ รุ่งเมฆารัตน์
หัวหน้าโครงการ
อนุพงศ์ วงค์ตามี
นักวิจัยร่วมโครงการ
ทรงยศ โชติชุติมา
นักวิจัยร่วมโครงการ
อภิวิชญ์ ทรงกระสินธุ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พัชริน ส่งศรี
นักวิจัยร่วมโครงการ
อัมราวรรณ ทิพยวัฒน์
นักวิจัยร่วมโครงการ
ธนพล ไชยแสน
นักวิจัยร่วมโครงการ
ชลิดา เล็กสมบูรณ์
นักวิจัยร่วมโครงการ
พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์
นักวิจัยที่ปรึกษา
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ทดสอบศักยภาพการให้ผลผลิตของพันธุ์อ้อยจากหน่วยงานต่างๆ ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง ภาคกลางตอนบน และภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

2. พันธุ์อ้อยกำแพงแสนที่มีศักยภาพทนแล้ง ปลูกเปรียบเทียบพันธุ์ แล้วนำไปประมวลผลร่วมกับสภาพแวดล้อม เพื่อให้ทราบศักยภาพของพันธุ์อ้อยในสภาพแล้งที่แตกต่าง

3. ประเมินผลของการใช้ประโยชน์เชื้อพันธุกรรมอ้อยหลักที่มีสมรรถนะการผสมพันธุ์สูงในลักษณะผลผลิตอ้อย ค่าบริกซ์ และผลผลิตน้ำตาล เพื่อใช้ผสมข้ามพันธุ์กับอ้อยน้ำตาลให้มีโอกาสสูงที่จะได้ลูกผสมอ้อยพันธุ์ใหม่ที่ให้ผลผลิตน้ำตาลสูง

4. ประเมินความสามารถในการถ่ายทอดลักษณะทางการเกษตรของเชื้อพันธุกรรมอ้อยป่า เพื่อใช้เป็นฐานพันธุกรรมในการปรับปรุงพันธุ์อ้อยพลังงาน

5. ลูกผสมอ้อยพันธุ์ใหม่ที่มีศักยภาพในการให้ผลผลิตน้ำตาลสูง และลูกผสมอ้อยพลังงานที่มีศักยภาพด้านการให้ชีวมวลสูงและ/หรือชีวมวลและความหวานสูง เพื่อใช้เป็นอ้อยพลังงานพันธุ์ใหม่ส่งเสริมให้กับโรงงานไฟฟ้าชีวมวล หรือโรงงานเอทานอลได้

6. คัดเลือกพันธุ์อ้อยเอนกประสงค์ที่ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ขอนแก่น 3 มากกว่าร้อยละ 5 ไว้ตอได้ดี และเหมาะสำหรับปลูกในสภาพแวดล้อมที่มีข้อจำกัดในการผลิตอ้อย

7. เพื่อทดสอบการเจริญเติบโต และผลผลิตชีวมวลของพันธุ์อ้อยพลังงานลูกผสมในพื้นที่ดินอุดมสมบูรณ์ต่ำ

สถิติการเปิดชม : 410 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 204 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400