รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG61T0123
ชื่อโครงการ : การจัดทำแปลงพันธุ์หลักอ้อยปลอดโรคใบขาว (ต่อเนื่อง)
  Production of foundation plot of white leaf disease free sugarcane
หัวหน้าโครงการ : สุภาพร กลิ่นคง : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 เม.ย. 2561
วัตถุประสงค์ : 1.จัดทำแปลงพันธุ์หลักอ้อยปลอดโรคใบขาวพันธุ์ขอนแก่น 3 และ LK92-11

2.ติดตามเก็บข้อมูลในแปลงพันธุ์ขยายของเกษตรกรที่รับมอบต้นพันธุ์ จำนวน 200 ไร่

สถิติการเปิดชม : 334 ครั้ง
ชุดโครงการ : อ้อยและน้ำตาล (121 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400