รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210001
ชื่อโครงการ : การสร้างพลเมืองคุณภาพ smart citizens สู่สังคมญี่ปุ่น 5.0 : กรณีศึกษาการเรียนการสอนในระดับอุดมศึกษา
 
หัวหน้าโครงการ : พราวพรรณ พลบุญ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (2 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 29 ต.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1) เพื่อศึกษาแนวคิดและปัจจัยที่เกี่ยวข้องกับการสร้าง smart citizens ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น

2) เพื่อศึกษาความแตกต่างของคุณลักษณะของ smart citizens กับพลเมืองในรูปแบบเดิมของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น

3) เพื่อศึกษาวิธีการและเครื่องมือในการสร้าง smart citizens ของการศึกษาในระดับอุดมศึกษาของญี่ปุ่น

4) เพื่อเสนอแนวทางสำหรับประเทศไทยในการพัฒนาตามยุทธศาสตร์ประเทศไทย 4.0

สถิติการเปิดชม : 908 ครั้ง
ชุดโครงการ : Japan Watch (10 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 78 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400