รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210021
ชื่อโครงการ : การวิเคราะห์บทบาทของกองทุนรัฐบาลที่สำคัญในประเทศมาเลเซีย
 
หัวหน้าโครงการ : กนกกาญจน์ เสน่ห์ นมะหุต
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 มี.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อวิเคราะห์บทบาท ปัญหาและสาเหตุของการเปลี่ยนแปลง GLCs ทั้งก่อนและหลังจากปรับเปลี่ยนโครงการ โดยใช้การวิเคราะห์เชิงวิพากษ์และโดยการสัมภาษณ์เชิงลึกจากผู้บริหารระดับสูง ผู้อำนวยการทางการเงิน และผู้ตรวจสอบภายในของ GLCs ในการดำเนินการเพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่มีคุณภาพ

2. ศึกษาผลกระทบของคุณลักษณะการกำกับดูแลกิจการที่นำมาใช้ใน GLCs ที่มีต่อประสิทธิภาพโดยวัดจากผลตอบแทนและความเสี่ยงของแต่ละกองทุน ด้วยวิธีการ ชาร์ปเรโช (SharpeRatio) และ วิธีการ เจนเซ่น อัลฟ่า (Jensen’s Alpha) และ

3. เพื่อเป็นแนวทางในการบริหารและพัฒนากองทุนของรัฐบาลในประเทศไทย โดยใช้ข้อมูลเชิงประจักษ์เกี่ยวกับบทบาทของกองทุนของรัฐบาลมาเลเซียที่ได้วิเคราะห์มาจาก ข้อ 1 และ 2

สถิติการเปิดชม : 90 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 1 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400