รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210026
ชื่อโครงการ : การยกระดับจุดผ่อนปรนการค้าบ้านห้วยต้นนุ่นและการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานของจังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
หัวหน้าโครงการ : บุศรินทร์ เลิศชวลิตสกุล
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 5 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการยกระดับจุดผ่อนปรนบ้านห้วยต้นนุ่นเป็นจุดผ่านแดนถาวรที่ส่งผลการพัฒนาความสัมพันธ์ข้ามพรมแดนในระดับชุมชนในพื้นที่เป้าหมายและการพัฒนาพื้นที่

2. เพื่อวิเคราะห์ว่าโครงสร้างพื้นฐานทั้งทางกายภาพและระบบการจัดการต่างๆ ผ่านระบบราชการไทย ที่ส่งผลต่อการพัฒนาพื้นที่ชายแดน

3. เพื่อศึกษาการยกระดับจุดผ่อนปรนและพัฒนาพื้นที่ที่ส่งผลต่อรัฐในการรักษาความมั่นคงบริเวณชายแดน

สถิติการเปิดชม : 194 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400