รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210027
ชื่อโครงการ : มาตรการทางกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองสุขภาพผู้บริโภคสินค้าจากปศุสัตว์เพื่อรองรับความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจระดับภูมิภาค
 
หัวหน้าโครงการ : สุรวัฒน์ ชลอสันติสกุล
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 10 พ.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) มาตรการทางกฎหมายของการตรวจสอบเนื้อสัตว์บกที่ใช้บริโภคด้านจุลชีววิทยา

2) มาตรการทางกฎหมายการตรวจสอบย้อนกลับเนื้อสัตว์บกที่ใช้บริโภคไปยังประเทศต้นกำเนิดสินค้า

3) มาตรการทางกฎหมายสำหรับการคุ้มครองผู้บริโภคที่เกิดความเสียหายจากการบริโภคเนื้อสัตว์บกที่ใช้บริโภคที่ไม่ปลอดภัย

4) มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดบทบาทหน้าที่ขององค์กรของรัฐในบังคับใช้กฎหมาย

5) มาตรการทางกฎหมายในการกำหนดบทลงโทษและค่าสินไหนทดแทนกรณีเมื่อได้รับความเสียหาย

สถิติการเปิดชม : 229 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400