รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210028
ชื่อโครงการ : การพัฒนาเมืองคู่แฝดต้นแบบด้านการท่องเที่ยวระหว่างประเทศไทยและกลุ่มประเทศ CLMV
 
หัวหน้าโครงการ : อสมาภรณ์ สิทธิ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 พ.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์ความสำเร็จของรูปแบบเมืองคู่แฝดเพื่อการท่องเที่ยวในสหภาพยุโรป

2. เพื่อสำรวจและนำเสนอเมืองคู่แฝดเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ CLMV และไทย

3. เพื่อส่งเสริมการเกิดเมืองคู่แฝดเพื่อการท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศ CLMV และไทย

สถิติการเปิดชม : 97 ครั้ง
ชุดโครงการ : ประชาคมอาเซียน (56 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 9 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400