รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210032
ชื่อโครงการ : การส่งออกมะม่วง กล้วย ทุเรียน และมังคุด ของไทยไปญี่ปุ่น ภายใต้ความตกลงหุ้นส่วนเศรษฐกิจ-ญี่ปุ่น (JTEPA)
 
หัวหน้าโครงการ : พิสุทธิ์ กุลธนวิทย์ : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 4 มิ.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1) ศึกษาสถานการณ์การส่งออกผลไม้ของไทย 4 ประเภท ได้แก่ มะม่วง กล้วย ทุเรียน และมังคุด ไปญี่ปุ่น ภายใต้ JTEPA

2) ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาหรืออุปสรรคของการส่งออกผลไม้ทั้ง 4 ประเภท ของไทยไปญี่ปุ่น ภายใต้ JTEPA

3) ศึกษาและวิเคราะห์เชื่อมโยงผลการศึกษาเพื่อเสนอข้อเสนอแนะทางนโยบายในการแก้ปัญหาหรืออุปสรรคของการส่งออกผลไม้ทั้ง 4 ประเภท ของไทยไปญี่ปุ่น ภายใต้ JTEPA
สถิติการเปิดชม : 1,035 ครั้ง
ชุดโครงการ : สันติไมตรีไทย - ญี่ปุ่น (Japan Watch Project) (5 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 102 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400