รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210042
ชื่อโครงการ : ขบวนการเคลื่อนไหวภาคประชาชนในพื้นที่ลุ่มน้ำสาละวิน เมืองพะอัน รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา และพื้นที่ชายแดนไทยอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
หัวหน้าโครงการ : ลัดดาวัลย์ ต๊ะมาฟู
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ก.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่ออธิบายและทำความเข้าใจลำดับเหตุการณ์การเคลื่อนไหวในพื้นที่โครงการพัฒนาไฟฟ้าพลังน้ำ เขื่อนฮัตจี โดยการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยร่วมกับกรมไฟฟ้าพลังน้ำแห่งรัฐบาลเมียนมา นับตั้งแต่ปี พ.ศ. 2522 จนถึงปัจจุบัน

2. เพื่อศึกษารูปแบบการรวมตัว โครงสร้างองค์กร ยุทธศาสตร์การเคลื่อนไหว และเครือข่ายความสัมพันธ์ของภาคประชาชนในพื้นที่เมืองพะอัน รัฐกะเหรี่ยง ประเทศเมียนมา และพื้นที่ชายแดนไทยด้านอำเภอแม่สะเรียงและอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน

3. เพื่อนำเสนอข้อเสนอแนะในระดับพื้นที่อันจะเป็นแนวทางผลักดันกลไกความร่วมมือภาคประชาชนระหว่างรัฐในโครงการพัฒนาที่มีผลกระทบข้ามพรมแดน

สถิติการเปิดชม : 345 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 8 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400