รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210048
ชื่อโครงการ : ปฏิสัมพันธ์ระหว่างรัฐกับองค์กรพัฒนาเอกชนนานาชาติ ในกระบวนการธรรมาภิบาลน้ำข้ามพรมแดน
 
หัวหน้าโครงการ : ไพบูลย์ เฮงสุวรรณ
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 25 ก.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อจัดทำฐานข้อมูลองค์กรพัฒนาเอกชน (นานาชาติ) ที่เข้าไปทำงานด้านสิ่งแวดล้อมในประเทศพม่า

2. เพื่ออธิบายทัศนะของรัฐต่อองค์กรพัฒนาเอกชน (นานาชาติ) ในเรื่องธรรมาภิบาลน้ำข้าพรมแดน

3. เพื่อวิเคราะห์บทบาทขององค์กรพัฒนาเอกชน (นานาชาติ) ในการผลักดันธรรมาภิบาลน้ำข้ามพรมแดน

สถิติการเปิดชม : 163 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400