รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6210052
ชื่อโครงการ : การค้าชายแดนกับความอยู่ดีมีสุขของประชาชน: กรณีศึกษาชุมชนในพื้นที่ชายแดน ณ จุดผ่านแดนถาวรภูดู่ ต.ม่วงเจ็ดต้น อ.บ้านโคก จ.อุตรดิตถ์
 
หัวหน้าโครงการ : ฟ้ารุ่ง มีอุดร
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ส.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาและประเมินระดับความอยู่ดีมีสุขของประชาชนที่อาศัยอยู่ในหมู่บ้านม่วงเจ็ดต้นและชุมชนใกล้เคียงในตำบลม่วงเจ็ดต้น ที่มีความเกี่ยวข้องกับการค้าชายแดน บริเวณจุดผ่านแดนถาวรภูดู่

2. เพื่อศึกษาว่าการค้าชายแดนส่งผลอย่างไรบ้างต่อชุมชนทั้งสองฝั่ง

สถิติการเปิดชม : 173 ครั้ง
ชุดโครงการ : ศูนย์ประสานงานโครงการวิจัยเชิงนโยบาย (Think Tank) ด้านสถาบันการเมืองและนโยบายต่างประเทศ (13 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 3 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400