รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6220003
ชื่อโครงการ : การจัดการธาตุอาหารและน้ำตามความต้องการของพุทราอย่างแม่นยำ
  Precision Mineral nutrient and water managements under requirement of jujube
หัวหน้าโครงการ : สุภัทร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อให้ทราบปริมาณธาตุอาหารที่ติดไปกับผลผลิต ใบ และลำต้นและกิ่งของพุทรา เพื่อพัฒนาระบบการจัดการธาตุอาหารสำหรับการผลิตพุทราบ้านโพน

2. เพื่อให้ทราบอัตราการคายน้ำของพุทราบ้านโพน เพื่อใช้พัฒนาแบบจำลองความต้องการน้ำของพุทรา
สถิติการเปิดชม : 657 ครั้ง
ชุดโครงการ : เกษตรแม่นยำ (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 53 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400