รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6220006
ชื่อโครงการ : การพัฒนาระบบสารสนเทศการผลิตข้าวแม่นยำ: กรณีจังหวัดอำนาจเจริญ
  A Development of Precision Rice Production Information System: A case of Amnat Charoen Province
หัวหน้าโครงการ : วิเชียร เกิดสุข : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (6 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. ออกแบบและพัฒนาระบบฐานข้อมูล และสารสนเทศสนับสนุนการผลิตข้าวแม่นยำระดับจังหวัด กรณีจังหวัดอำนาจเจริญ

2. ใช้ระบบฯ DSS-SRY4cast พยากรณ์ผลผลิตข้าวนาปี 2561 และ 2562 ในจังหวัดอำนาจเจริญ

3. พัฒนาและนำใช้ระบบประเมินความเหมาะสมของพื้นที่ในการผลิตข้าวอินทรีย์ร่วมกับเกษตรกรและเจ้าหน้าที่กรมการข้าว ในพื้นที่นาข้าวในจังหวัดอำนาจเจริญ

สถิติการเปิดชม : 961 ครั้ง
ชุดโครงการ : เกษตรแม่นยำ (12 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 93 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400