รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG6240023
ชื่อโครงการ : การศึกษาแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐในโครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยที่ยั่งยืน
 
หัวหน้าโครงการ : อนุสรา สุวรรณวงศ์
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 1 พ.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษากรอบแนวคิดเชิงทฤษฎีเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืนในบริบทไทยและบริบทต่างประเทศ

2. เพื่อประเมินจุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรคของความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการพัฒนายกระดับการพัฒนาด้านผู้เรียน ด้านผู้สอนและผู้บริหารสถานศึกษา ด้านด้านหลักสูตรและการสอน ด้านการมีส่วนร่วม และด้านโครงสร้างพื้นฐานของโรงเรียนประชารัฐของโรงเรียนประชารัฐในโครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยที่ยั่งยืน

3. เพื่อนำเสนอแนวทางความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนเพื่อยกระดับการพัฒนาโรงเรียนประชารัฐในโครงการผู้นำเพื่อพัฒนาการศึกษาไทยที่ยั่งยืนสถิติการเปิดชม : 148 ครั้ง
ชุดโครงการ : มุ่งเป้าการศึกษาและสร้างสรรค์การเรียนรู้ (111 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 14 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400