รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62D0009
ชื่อโครงการ : โครงการศึกษาและประเมินการให้บริการขนส่งทางเศรษฐศาสตร์เพื่อส่งเสริมการใช้ยานยนต์ไฟฟ้า
  Economic Evaluation of Transport Services for the Adoption of Electric Vehicles
หัวหน้าโครงการ : ภูรี สิรสุนทร : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (3 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 23 ก.ย. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษารูปแบบการให้บริการขนส่งและแบบจำลองธุรกิจต่างๆ ที่เอื้ออำนวยให้การเปลี่ยนผ่านจากการใช้ยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในสู่การใช้ยานยนต์ไฟฟ้าได้อย่างรวดเร็วทั้งในต่างประเทศและในประเทศไทย

2. เพื่อวิเคราะห์และเปรียบเทียบต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายในเมื่อใช้รูปแบบการให้บริการขนส่งและแบบจำลองธุรกิจต่างๆ ทั้งในกรณีฐานและสถานการณ์จำลองต่างๆ

3. เพื่อศึกษาและวิเคราะห์สภาวะเสมอภาคของต้นทุนรวมในการเป็นเจ้าของยานยนต์ไฟฟ้าและยานยนต์ที่ใช้เครื่องยนต์สันดาปภายใน (TCO parity)

สถิติการเปิดชม : 556 ครั้ง
ชุดโครงการ : สำนักประสานงานโครงการร่วมสนับสนุนทุนวิจัยและพัฒนา กฟผ. - สกว. (31 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 37 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400