รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0061
ชื่อโครงการ : การบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในจังหวัดชุมพร
  Management of marine ecotourism in Chumphon Province
หัวหน้าโครงการ : ธรรมศักดิ์ ยีมิน : [งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (4 โครงการ) ]
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ธ.ค. 2561
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อศึกษาการติดตามการเปลี่ยนแปลงระบบนิเวศแหล่งท่องเที่ยวแนวปะการังและกองหินใต้น้ำ ในจังหวัดชุมพรเพื่อการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเล

2. เพื่อศึกษาการพัฒนาและยกระดับธุรกิจท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลท้องถิ่นในจังหวัดชุมพร

3. เพื่อศึกษาการพัฒนารูปแบบการประชาสัมพันธ์และการส่งเสริมการตลาด เพื่อสนับสนุนธุรกิจการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในจังหวัดชุมพร

4. เพื่อจัดทำแผนบริหารจัดการการท่องเที่ยวเชิงนิเวศทางทะเลในจังหวัดชุมพร

สถิติการเปิดชม : 814 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 214 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400