รายละเอียดโครงการวิจัย
รหัสโครงการ : RDG62T0077
ชื่อโครงการ : การวิจัยและพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวในย่านฝั่งธนบุรีสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์
  The Research and Development Tourism Resource Bases of Thai – Chinese Cultural for Revitalizing the Tourism in Thonburi Areas to Creative Tourism
หัวหน้าโครงการ : ปัทมา วัฒนบุญญา
ทีมวิจัย :
วันที่เริ่มโครงการ : 15 ม.ค. 2562
วัตถุประสงค์ : 1. เพื่อพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวทางวัฒนธรรมไทย-จีน ด้วยการจัดการความรู้และการสร้างกลไกการมี

ส่วนร่วม

2. เพื่อวิเคราะห์ศักยภาพของแหล่งท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์และส่งเสริมด้านการจัดการด้วยการสร้างเครือข่ายทางวัฒนธรรมไทย-จีน

3. เพื่อพัฒนาเส้นทางการท่องเที่ยววัฒนธรรมไทย-จีน และส่งเสริมภาพลักษณ์การท่องเที่ยวด้วยการจัดทำฐานข้อมูลท่องเที่ยวในรูปแบบสื่อมัลติมีเดีย

4. เพื่อจัดทำข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการพัฒนาฐานทรัพยากรการท่องเที่ยวด้วยวัฒนธรรมไทย-จีน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านการท่องเที่ยวในย่านฝั่งธนบุรีสู่การท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์

สถิติการเปิดชม : 247 ครั้ง
ชุดโครงการ : โครงการวิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ (223 โครงการ )
ดาวน์โหลด : 88 ครั้้ง
  แจ้งปัญหาการดาวน์โหลดที่นี่
(* หากไม่สามารถดาวน์โหลดได้)
รายงานวิจัย ฉบับสมบูรณ์: รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ (Full Paper)
บทคัดย่อ (Abstract) :
แสดงบทคัดย่อ


เลือกดาวน์โหลดแบบลิงค์
:
 

Telephone

02 278 8200

Address

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400